කොමිෂන් සභා

ආදායම් මෙම දැන්වීම කොමිසම

ශුද්ධ ආදායම් (මාසික) එළි මෙම දැන්වීම
£ 5,000 දක්වා 30%
£ 15,000 - £ 5.001 අතර 35%
£ 15,001 + සිට 40%

කිසිදු ඍණ යපා

ඒක තමයි අපි ඔබ මතක කෑල්ලක් ලබා දීම අපගේ සියලු අනුබද්ධ කිසිදු අහිතකර යපා ඔප්පු හරි ඔබේ මහන්සියෙන් උපයාගත් කොමිස් ආරක්ෂා කිරීමට.

මහ රෝලර් ප්රතිපත්ති අදාළ ෙව්: විස්තර බලන්න මෙහි

Joinnow

Top කැසිනෝ GlobaliGaming.com සිට Media අනුබද්ධ වැඩසටහන් සූදුව