គណៈកម្មការ

ប្រាក់ចំណូលបានគណៈកម្មាការចែករំលែក

ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ (ខែ) បបចែករំលែក
ឡើងទៅ 5000 £ 30%
ចន្លោះពី 5.001 £ - 15,000 £ 35%
ពី 15.001 £ + 40%

គ្មាន Carryover អវិជ្ជមាន

នោះហើយជាសិទ្ធិដែលយើងផ្តល់ជូននោះទេ carryover អវិជ្ជមានទៅនឹងសាខារបស់យើងទាំងអស់ផ្តល់ឱ្យអ្នកបំណែកមួយនៃចិត្តនិងដើម្បីការពារគណៈកម្មការទទួលបានការលំបាករបស់អ្នក.

អនុវត្តគោលនយោបាយបែបខ្ពស់: មើលលម្អិត នៅទីនេះ

Joinnow

កម្មវិធីសាខាល្បែងកាស៊ីណូកំពូលពី GlobaliGaming.com